โครงการศูนย์ประกาศข่าวประเสริฐ
Home

 

 

หลักการและเหตุผล

                องค์พระคริสต์ได้ทรงตรัสให้เหล่าสาวกของพระองค์ว่า “เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติสมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์...” (มัทธิว 28:19) ด้วยพระดำรัสนี้เองที่ทำให้สาวกและผู้รับใช้ทั้งหลายของพระองค์ในทุกวันนี้ตระหนักถึงความสำคัญของการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องความจริงของพระเจ้าให้กับมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาเพื่อเป็นการเร่งวันแห่งการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ นอกจากนั้นการประกาศข่าวประเสริฐยังเป็นหัวใจของคริสตจักรเซเวนเดย์แอ็ดเวนติสมาช้านานแล้ว เพราะเหตุที่ว่าเรามีความจริงที่ก่อเกิดเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องนำไปให้คนทั้งปวงได้รับรู้ ดังนั้นการส่งเสริมให้เยาวชนคนหนุ่มสาวและสมาชิกทั่วไปเกิดกำลังใจ อีกทั้งมีความรู้เพียงพอที่จะออกไปเป็นผู้ประกาศจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและควรจะได้รับการสนับสนุน

                ศูนย์ประกาศข่าวประเสริฐนี้จึงเกิดขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะประกาศและเสริมความรู้เรื่องหลักความจริงให้กับสมาชิกและคนรอบข้าง มีทักษะความรู้ในระดับที่สามารถที่จะเป็นผู้ประกาศในชุมชนของตนได้

 

 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

1.       ให้ความรู้ในเรื่องหลักความเชื่อของคริสตจักรเซเวนเดย์แอ๊ดเวนติส

2.       ฝึกอบรมให้มีความรู้ความชำนาญเบื้องต้นในการเทศนาสั่งสอน

3.       เรียนรู้ที่จะเป็นผู้มีวินัย และพรักพร้อมในการรับใช้พระเจ้าและสังคม

4.       เสริมความรู้ในเรื่องพระคัมภีร์ และเรียนรู้แนวทางการค้นหาความรู้จากพระคัมภีร์

5.       เรียนรู้บทความต่าง ๆ ของท่านเอเลน จี ไวท์ตลอดจนความรู้ที่ได้จากหนังสือของท่าน

6.       ประกาศข่าวประเสริฐให้แก่คนอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงโดยเฉพาะผู้คนที่อาศัยอยู่แถบชายแดน

 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

                นายสุทธิเจตน์  ชาญพิสุทธิ์

 

 

สถานที่ในการดำเนินงาน

                แถบชายแดนไทยกัมพูชา เขตอำเภออรัญประเทศ

 

ระยะเวลาของการดำเนินงาน

                หลักสูตร 6 เดือน

                เวลาในการสอนทุก ๆ วันเสาร์และอาทิตย์

 

กลุ่มเป็นหมาย

1.       สมาชิกและชาวกัมพูชาทุกคนที่มีความสนใจในเรื่องของศาสนาคริสต์

2.       คริสเตียนจากคริสตจักรวันอาทิตย์อื่น ๆ ที่มีความสนใจในหลักความจริงของวันซะบาโต

3.       ลูกหลานของสมาชิกคริสตจักรวันเสาร์ที่สนใจในการประกาศ

 

งบประมาณและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

                ค่าเช่าสถานที่ของศูนย์ประกาศ                                                                        3,000 บ. / เดือน

                ค่าอาหารของนักศึกษา                                                                                       6,000 บ. / เดือน

ค่าใช้จ่ายของผู้สอนจำนวน 2 คน                   

                                ค่าเดินทางโดยรถโดยสารจากกรุงเทพฯ – ปอยเปศ 

ค่าวีซ่าผ่านแดน

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ประเทศกัมพูชา

                                รวมค่าใช้จ่าย                                                                                        8,000 บ. / เดือน

                รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                                                                                        17,000 บ. / เดือน

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

1.       ชาวกัมพูชาอีกจำนวนมากที่อาศัยอยู่ชายแดนจะได้รู้จักกับพระคริสต์และความจริงของพระเจ้า

2.       สมาชิกคริสเตียนชาวกัมพูชาจะมีความรู้ในเรื่องหลักความจริงจากพระคัมภีร์มากขึ้น

3.       ผู้ที่ได้รับการอบรมจะสามารถเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐในชุมชนของตนได้

 

 

พระพรที่เราได้รับจากพระเจ้า

นับตั้งแต่ได้ก่อตั้งศูนย์ประกาศข่าวประเสริฐ จนถึงขณะนี้เรามีพี่น้องชาวกัมพูชาเขตชายแดนไทย – กัมพูชา ได้รับบัพติสมาแล้ว รวมทั้งหมด 48 คน ขณะนี้เรายังมีพี่น้องอีกมากมายที่อยากจะเรียนรู้เรื่องของพระเจ้า และการรับใช้ แต่เรายังขาดงบประมาณ

 

ติดต่อเรา

นายสุทธิเจตน์ ชาญพิสุทธิ์   kosinchan@hotmail.com / kosinchan@yahoo.com